Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
30/01/2014
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1500/09.12.2013 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1500/09.12.2013
για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014
 
Σήμερα Πέμπτη 16/01/2014 και ώρα 09.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με την 115/2013 και την 105/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων της ΚΕΠΑΠ, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των δύο θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τoν Σωκράτη Δωρή,  μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την Νίκη Ζώτου και την Ευαγγελία Κατέλη θα διενεργήσουν τα της αξιολόγησης και μοριοδότησης των υποψηφίων, ενώ το τρίτο μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Αικατερίνη Βασιλείου, θα ασκήσει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1500/09.12.2013, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν  105/2013 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε στις 10/12/2013 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε  τη Δευτέρα  20/12/2013, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Η μοριοδότηση έγινε βάσει της με αριθμό 105/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι επιλογής, μοριοδότησης και συντελεστών βαρύτητας, με τους οποίους έγινε η αξιολόγηση και η σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
  1. Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ,  μια (1) θέση, έξι (6) μήνες
  2. Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μοντ. Χορού, μία (1) θέση, έξι (6) μήνες
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και προσωρινής κατάταξης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Συγκεντρωτικά, η αξιολόγηση και η προσωρινή κατάταξη έχουν ως εξής:
  1. Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ,  μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ 1553
2 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΙΔΑΚΗ 1561
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1570
4 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ 1580
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΜΑΝΗ 1582
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ 58
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΜΑΝΗ 54
3 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΙΔΑΚΗ 38
4 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ 36
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 15

  1. Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μοντ. Χορού, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΑ 1565
       
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΑ 50
       
 
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
 
Σωκράτης Δωρής                                 Νίκη Ζώτου                                   Ευαγγελία Κατέλη
 (Προεδρεύων)                                                                      
 
Αικατερίνη Βασιλείου
(Γραμματειακή Υποστήριξη)

Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 23.12.2013 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1593/ 23.12.2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 111/2013 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους  προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν στις 30/12/2013, από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι έως την Πέμπτη 9/1/2014.
 
Ένσταση υπέβαλε ένα (1) άτομο, ήτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης
1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΜΑΝΗ 1642/7.1.2014
 
 
Η ένσταση της κας. Δουμάνη αναφέρεται στα εξής: 1. Δεν υπολογίστηκαν στην αξιολόγησή της τα 4 μόρια διδακτικής εμπειρίας και 2. Στο καλλιτεχνικό της έργο θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει μοριοδοτηθεί με 6 μόρια αντί 5 που βαθμολογήθηκε. 
 
Σε απάντηση της προαναφερόμενης ένστασης, η απάντηση της επιτροπής έχει ως εξής:
α) ως προς το πρώτο σκέλος της ένστασης, ως διδακτική προϋπηρεσία στο φορέα προσμετρείται μόνο η προϋπηρεσία στη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη
β) ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης τα έξι μόρια για το καλλιτεχνικό έργο αφορούν σε  πάνω από 50 δράσεις, γεγονός που δεν προκύπτει από τα παραστατικά  που προσκόμισε η κα. Δουμάνη. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η ένσταση της κας. Δουμάνη απορρίπτεται.      
 
Οπότε, οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
  1. Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ,  μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ 1553
2 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΙΔΑΚΗ 1561
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1570
4 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ 1580
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΜΑΝΗ 1582
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ 58
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΜΑΝΗ 54
3 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΙΔΑΚΗ 38
4 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ 36
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 15

  1. Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μοντ. Χορού, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΑ 1565
       
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΑ 50
       
 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
Στο Παράρτημα 2.1 της παρούσης, περιλαμβάνεται η ένσταση που υποβλήθηκε.
Στο Παράρτημα 2.2 της παρούσης, περιλαμβάνεται η απόφαση επί της ένστασης, απόφαση που μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης

Σωκράτης Δωρής                                        Νίκη Ζώτου                             Ευαγγελία Κατέλη   
(Προεδρεύων)                                                                   
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς