Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
02-03-2015
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 8 /2015
 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.39 /2015 (ΑΔΑ: ΩΩ56Ω1Ο-ΥΧ5)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη». Ο προϋπολογισμός είναι 234.930,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις  13/3/2015  και ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 16/3/2015 και ώρα 16:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις τέσσερις (4) ομάδες είτε για μία ή περισσότερες  ομάδες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή # 3.820,00 # ευρώ (στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των εργασιών). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά  μία ή περισσότερες από τις τέσσερις ομάδες, το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται αντίστοιχα σε # 2.300,00 # ευρώ για την ομάδα 1, σε # 940,00 # ευρώ για την ομάδα 2,σε # 90,00 # ευρώ για την ομάδα 3, σε # 490,00 # ευρώ για την ομάδα 4.Αρμόδια υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό είναι το Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα 2313301046 και 2313301040. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ 

 

26-02-2015
«Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  απευθείας ανάθεση της εργασίας «Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
26-02-2015
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασίας « Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών  σε σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης των  ΔΕ Πυλαίας-Πανοράματος και ΔΕ Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου , Φιλύρου , Εξοχής  »
25-02-2015
Eκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την επισκευή παιχνιδιού ( τσουλήθρας )στο 1ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη  Ελένη  Γιαννούδη pροκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την επισκευή παιχνιδιού  ( τσουλήθρας )στο  1ο  Νηπιαγωγείο Πυλαίας
24-02-2015
Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας «Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων  των σχολικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας εκπαίδευσης  ενδεικτικού προϋπολογισμού Α/θμιας 3.100,00 € και Β/θμιας  6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ»
24-02-2015
Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασίας «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων  των σχολικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας εκπαίδευσης  »
24-02-2015
Διακύρηξη για την ανάθεση της εργασίας «Αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας εκπαίδευσης
Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας
«Αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας εκπαίδευσης  ενδεικτικού προϋπολογισμού Α/θμιας 4.801,92€ και Β/θμιας 5.202,90€ χωρίς  ΦΠΑ»
03-02-2015
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2014
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2014», προϋπολογισμού 9.840,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) σύμφωνα  με την  αριθ. 645/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και την με αριθμ. πρωτ. 821/12.1.2015 περιγραφή της  εργασίας.
10-12-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συντήρηση και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων ΚΑΠΗ 2014
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% : 4.000,00 €
10-12-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογές υγειονομικής κάλυψης των παιδικών σταθμών και των ΚΑΠΗ του ΚΕΚΠΑΠ (Μυοκτονία, απεντόμωση, απώθηση φιδιών, σκουληκιών).
Εφαρμογές υγειονομικής κάλυψης των παιδικών σταθμών και των ΚΑΠΗ του ΚΕΚΠΑΠ (Μυοκτονία, απεντόμωση, απώθηση φιδιών, σκουληκιών)
14-11-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 9.600,00 €
07-11-2014
Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 435/2014 (ΑΔΑ: 74ΧΠΩ1Ο-569) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».
30-10-2014
Ετήσιας Συντήρησης Μηχανημάτων Γραφείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.597,60 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης Μηχανημάτων Γραφείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.597.60 € » (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
21-10-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΚΕΚΠΑΠ, χειμερινής περιόδου 2014-2015
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  : 3.745,35 €
09-10-2014
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθ. 588/2014 (ΑΔΑ: 76ΠΑΩ1Ο-2Ω6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Ετήσια Συντήρηση  Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου – Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2014-2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.999,84 €.
29-09-2014
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, τις αρ.530/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΝΘΩ1Ο-7Θ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αρ.1744/2014 απόφαση  Δημάρχου, την υπ.αρ.45/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού  7.889,00€ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος Πανοράματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21 –Πανόραμα,Τ.Κ.552 36), μέχρι την 3/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.
20-08-2014
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΚΕΝΑΚ), ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21 , 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2313302700, fax:2310 334191, email: k.sai@pilea-hortiatis.gr
Προϋπολογισμός Έργου: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τόπος παροχής υπηρεσιών: στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.  Ημερομηνία διαγωνισμού :   5/9/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9.30 π.μ. έως ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00π.μ.
25-07-2014
Εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και διαχωρισμού αίθουσας διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Φιλύρου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
 Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και διαχωρισμού  αίθουσας διδασκαλίας  του 2ου Δημοτικού Φιλύρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.954,00 € (στη τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%).
25-07-2014
Εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και ηχομόνωση αίθουσας διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Πυλαίας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και ηχομόνωση αίθουσας διδασκαλίας  του 1ου Δημοτικού Πυλαίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.547,32,00 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 23%).
22-07-2014
Διακήρυξη διαγωνισμού για την μεταφορά υλικοτεχνικής υποδομής του 3ου ΓΕΛ Χορτιάτη ( Φίλυρο) σε νεόδμητο Σχολικό Συγκροτήμα στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την μεταφορά υλικοτεχνικής υποδομής από το παλαιό Σχολικό Συγκρότημα όπου στεγαζόταν το 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη (Φίλυρο) στο νεόδμητο  Σχολικό Συγκρότημα στο Φίλυρο ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Βρέθηκαν 297 εγγραφές, εμφανίζονται από 181 έως 200.Πρώτη 678910111213 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς