Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
23-04-2019
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Αντιπυρική Προστασία 2019»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Αντιπυρική Προστασία  2019» προϋπολογισμού  45.003,70 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη.
11-04-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη», συνολικού προϋπολογισμού 3.475.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Ανοικτό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη», προϋπολογισμού  3.475.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για έργα κατηγοριών Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Το έργο αφορά στην ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου σε δημοτικό ακίνητο της Δ.Κ. Χορτιάτη και συμπεριλαμβάνει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. 
02-04-2019
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ», αρ. μελ. 30/2017 ΔΕΥΑ ΠΧ, προϋπολογισμού 3.608.151,12 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45332200-5).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου https://www.pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος: Ζήνων Χώρης, τηλ.: 2313 302727,FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Τα τεύχη και τα σχέδια της Υδραυλικής Μελέτης διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52, Πυλαία, πληροφορίες Ζήνων Χώρης, τηλ. 2313 302727.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 4534/21-12-2017.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 6-5-2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10-5-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

20-03-2019
Πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2019 »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2019» προϋπολογισμού  119.998,64 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στη ΔΕ Πανοράματος  του Δήμου.
20-03-2019
Πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πυλαίας 2019 »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πυλαίας 2019» προϋπολογισμού  150.050,29 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στη ΔΕ Πυλαίας  του Δήμου.
20-03-2019
Πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Χορτιάτη 2019 »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Χορτιάτη 2019» προϋπολογισμού  165.252,98 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στη ΔΕ Χορτιάτη  του Δήμου.
18-03-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ Γ646 (ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑ)» Προϋπολογισμού 1.485.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ Γ646 (ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑ)», προϋπολογισμού 1.485.000,00 Ευρώ ...
18-03-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)», προϋπολογισμού  1.500.000,00 Ευρώ....
18-03-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του εργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ », Προϋπολογισμού 139.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του εργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ», Προϋπολογισμού 139.000,00  Ευρώ....
12-03-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2018», Προϋπολογισμού 170.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του εργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2018 », Προϋπολογισμού 170.000,00  Ευρώ ....
25-02-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Προϋπολογισμού 4.474.107,39 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄),
ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό
διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού 4.474.107,39 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
18-02-2019
Καθορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με αρ. μελ 40/2017 με τίτλο «1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής», προϋπολογισμού 4.262.313,62 € (ΟΠΣ 5027358)
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Καθορίζει νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής» με αριθ. μελ.
40/2017 την 28η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. , με τους όρους και προϋποθέσεις
που έχουν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 575/2018 (ΑΔΑ:7ΜΝΨΩ1Ο-1ΦΡ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
11-02-2019
Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 30/2018., προϋπολογισμού 605.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 487.903,24 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(CPV: 45000000-7).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες- Αρμόδιος υπάλληλος : Μυρτώ Τερζίδου, Αρχιτέκτονας μηχανικός τηλ.: 2313 312720, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 25-02-2019, ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

24-01-2019
Προκήρυξη έργου «1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.         Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής» με Κωδικό ΟΠΣ 5027358, αρ. μελ. 40/2017, προϋπολογισμού 4.262.314,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 3.437.349,69  Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45214210-5).
2.         Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302.720-736, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : n.ioannidis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : GR122
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες- Αρμόδιος υπάλληλος: Νίκος Ιωαννίδης, Πολιτικός μηχανικός τηλ.: 2313 312726, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
13-12-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «1ο ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «1ο ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής» προϋπολογισμού  4.262.313,62 ευρώ κατηγορίας εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 3η τάξη και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 2η τάξη και ΑΝΩ Ή 1ης τάξης υπό τους όρους των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Το έργο θα εκτελεστεί  στο ΤΔ Εξοχής του Δήμου.
11-12-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Προϋπολογισμού 605.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»....
04-12-2018
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών 2018-19» προϋπολογισμού 109.997.97€
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018-19», αρ. μελ. 41/2018, προϋπολογισμού 109.997,97€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 88.708,04 Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  34922100-7)....
26-11-2018
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάθεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα 2018» (αρ. μελ. 54/2018) Προϋπολογισμού 26.810,05 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ


1. Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 2018», αρ. μελ. 54/2018, προϋπολογισμού 26.810,05 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 21.621,01 Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  (CPV:  45232130-2).....

22-11-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών 2018-19 » Προϋπολογισμού 109.997,97 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών 2018-19».....
07-11-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 2018» Προϋπολογισμού 26.,810,05 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 2018»....
Βρέθηκαν 194 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 60.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς