Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
09-02-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για "Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη".
Αριθ. Διακήρυξης: 4/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 54133 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 54134 (ομάδα Β)
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 09.02.2018.
Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή συνολική αξία 1.656.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 24% 397.440,00€, ήτοι συνολική αξία: 2.053.440,00€.
(Ομάδα Α: 1.104.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24% και Ομάδα Β: 552.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).

06-02-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηση των υπηρεσιών α)Περίθαλψη -στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και β) Περίθαλψη-στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος»
Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση των υπηρεσιών α)Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και β) Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, σύμφωνα με τις 81 & 91/2017 μελέτες –τεχνικές εκθέσεις-τεχνικές προδιαγραφές,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.996,40€ & 74.393,80€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες
Ομάδα Α: Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και
Ομάδα Β: Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
17-01-2018
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη “Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου”»
Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη “Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου”», σύμφωνα με την αριθ. 61/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
27-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στο γήπεδο Πυλαίας»
Καθαρή αξία 20.000,00€ συν ΦΠΑ (24%) 4.800,00€, δηλαδή συνολική αξία: 24.800,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
25-10-2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Περίθαλψη-Στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας Αριθ. Διακήρυξης: 34/2017
 Περίθαλψη-Στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας,
αριθ.μελέτης 69/2017 της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου, με τίτλο «Περίθαλψη - Στείρωση αδέσποτων ζώων  Δημ. Εν. Πυλαίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.798,76 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Αριθ.διακήρυξης 34/2017.
20-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών»
Αριθ. Διακήρυξης: 33/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47508
Καθαρή αξία: 139.500,00€, συν ΦΠΑ 33.480,00€, δηλαδή συνολική αξία 172.980,00 €.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.10.2017, 16:00:00 μ.μ.
28-09-2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού 48.129,17 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ελαιορέματος»,
με αρ. μελέτης 53/2017 και προϋπολογισμό 48.129,17 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.......
08-09-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση δράσης χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, με την εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου ειδικών κάδων ανακύκλωσης, στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
06-09-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού 48.129,17 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος», προϋπολογισμού  48.129,17 Ευρώ......
01-09-2017
Αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα ψύξης της αίθουσας εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 14.500,00€ συν ΦΠΑ (24%) 3.480,00€, δηλαδή συνολική αξία: 17.980,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 19.9.2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:00π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.palaskos@pilea-hortiatis.gr. 
29-08-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου – Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2017-2018»
Καθαρή αξία 17.000,00€ (12.000,00€ για την εργασία συντήρησης και 5.000,00€ για τυχόν ανταλλακτικά) συν ΦΠΑ (24%) 4.080,00€, δηλαδή συνολική αξία: 21.080,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:00π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr.
28-07-2017
Ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός καινοτόμου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) για τη Διαχείριση Αιτημάτων των Σχολικών Μονάδων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
         Ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός καινοτόμου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) για τη Διαχείριση Αιτημάτων των Σχολικών Μονάδων
Αριθ. Διακήρυξης: 24/2017
28-06-2017
Πρόσκληση έτους 2017 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων/ Μελετητές Δημοσίου που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους της Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών....
02-06-2017
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press–containers) για τo 2017-2018»
Αριθ. Διακήρυξης: 18/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 42468 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 42469 ( Ομάδα Β)
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 2.6.2017, 16:00:00 μ.μ.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία: 200.700,00€, συν ΦΠΑ 48.168,00€, δηλαδή συνολική αξία 248.868,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 165.900,00€ Ομάδα Β: 34.800,00€).
12-05-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εργασία «Συντήρηση χώρων πρασίνου και αναψυχής του Δήμου»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 12.05.2017, 16:00 μ.μ.
Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: υποδιαιρείται σε τμήματα:
Τμήμα Α:  Εργασίες πρασίνου σε πάρκα-χώρους πρασίνου και αναψυχής του Δήμου (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 41793 ),
Τμήμα Β: Εργασίες συντήρησης δένδρων σε χώρους αναψυχής-δενδροστοιχίες (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 41814), σύμφωνα με την αριθ. 86/2016 επικαιροποιημένη μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος-Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.
Υποβάλλονται προσφορές είτε και για τα δύο τμήματα (Α και Β) είτε μόνο για το τμήμα Α είτε μόνο για το τμήμα Β.
10-05-2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού :Υλοποίηση των προγραμμάτων α)Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2017 και β) Παιδικές κατασκηνώσεις 2017
«Υλοποίηση των προγραμμάτων α)Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2017 και β) Παιδικές κατασκηνώσεις 2017», σύμφωνα με τις από 10-3-2017  μελέτες (τεχνικές εκθέσεις-τεχνικές προδιαγραφές) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Απασχόλησης, Κοιν. Προστασίας, Υγείας και Παιδείας, με τίτλο «Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2017» και «Παιδικές κατασκηνώσεις 2017» αντίστοιχα
28-04-2017
«Παροχή υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης από ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ενός (1) έτους για τα μέλη των ΚΑΠΗ Πυλαίας & Φιλύρου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»
ανακοινώνει ότι
 
το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο : «Παροχή
υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης από ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ενός (1) έτους για τα
μέλη των ΚΑΠΗ Πυλαίας & Φιλύρου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη », ενδεικτικού
προϋπολογισμού 5.500,00 €.
27-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εργασία «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα Δ.Ε. Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 10.5.2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)
21-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας -Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21-04-2017, 16:00 μ.μ.
Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: υποδιαιρείται σε τμήματα:
Τμήμα Α: στατική φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού κτιρίου και παρακολούθηση των χώρων μέσω καμερών του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που διαθέτει ο δήμος στο Κεντρικό Δημαρχείο-Πολιτιστικό κτίριο στο Πανόραμα (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 40588 ),
Τμήμα Β: Στατική φύλαξη του νέου αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 40614), σύμφωνα με την αριθ. 93/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
20-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 03.05.2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ.
Βρέθηκαν 312 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 80.Πρώτη 12345678 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς