Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
07-10-2016
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2016-Μάρτιος 2017
 
Αριθ. Διακήρυξης: 44/2016
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 28475 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 28499 (ομάδα Β)
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από 8.10.2016, 8:00 π.μ..
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
«Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2016 – Μάρτιος 2017», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών της μίσθωσης (Ομάδα Α: αποχιονιστικά μικρού μεγέθους, δηλαδή, τα α/α (1) και (2) είδη της αριθ. 58/2016 Μελέτης και Ομάδα Β: αποχιονιστικά μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, δηλαδή, τα α/α (3) και (4) είδη της αριθ. 58/2016 Μελέτης) είτε για το σύνολο των ειδών μίας (1) μόνο ομάδας.
05-10-2016
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «υλικά οικοδομικών έργων 2016»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθ. Διακήρυξης: 46/2016

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την προμήθεια «υλικά οικοδομικών έργων 2016», σύμφωνα με την  αριθ. 46/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην οποία περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών.
Καθαρή αξία 32.257,70€ συν 7.741,93€ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική αξία: 40.000,00 €.

05-10-2016
Παροχή διευκρίνισης σχετικά με την αριθ. 43/2016 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 4x4 για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»
Παροχή διευκρίνισης σχετικά με την αριθ. 43/2016 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 4x4 για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»
 
Αναφορικά με την αριθ. 43/2016 διακήρυξη (ΚΗΜΔΗΣ: 16PROC005167430-30.9.2016) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 4x4 για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη», ο οποίος θα διενεργηθεί στις 13.10.2016, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
30-09-2016
Υλικά Α’ βοηθειών για τους χώρους εργασίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, των νομικών του Προσώπων (ΚΕΚΠΑΠ, ΚΕΠΑΠ) και φαρμακευτικό υλικό για το ΚΕΚΠΑΠ ” για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών Α’ βοηθειών για τους χώρους εργασίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,  των νομικών του Προσώπων (ΚΕΚΠΑΠ, ΚΕΠΑΠ) και φαρμακευτικό υλικό για το ΚΕΚΠΑΠ ” για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα», προϋπολογισμού 14.366,54 € με το ΦΠΑ 24%. 
30-09-2016
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 4x4 για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 43/2016
 
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την προμήθεια «Ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 4x4 για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη», σύμφωνα με την επικαιροποιημένη αριθ. 73/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην οποία περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια οχήματος (απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά, υποχρεωτικά παρελκόμενα και υποχρεωτικός εξοπλισμός).
Καθαρή αξία 25.790,32€ συν 6.189,68€ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική αξία: 31.980,00 €.
02-09-2016
Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες – υπαίθριες)
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  «προμήθειας  Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες – υπαίθριες)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.563,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτης βοήθειας και περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 08.09.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ.
05-08-2016
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 331/2016 (ΑΔΑ: 75Ρ5Ω1Ο-Η5Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας».
Ο προϋπολογισμός είναι 203.670,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 23-08-2016 και ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 29-08-2016 και ώρα 16:00 μ.μ. 
22-07-2016
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 319/2016 (ΑΔΑ: 60ΨΜΩ1Ο-Μ01) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ηλεκτρολογικού υλικού 2016».
20-05-2016
Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του δήμου, των νομικών του προσώπων(ΚΕΚΠΑΠ και ΚΕΠΑΠ) και των σχολικών του επιτροπών (Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας)
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.233/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του δήμου, των νομικών του προσώπων(ΚΕΚΠΑΠ και ΚΕΠΑΠ) και των σχολικών του επιτροπών (Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας) για ένα έτος».
Ο προϋπολογισμός είναι 131.590,16 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του κάθε νομικού προσώπου (φορέα) ξεχωριστά.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 07/06/2016και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 13/06/2016 και ώρα 16:00 μ.μ.
04-05-2016
Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες – υπαίθριες)
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  «προμήθειας  Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες – υπαίθριες)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.462,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτης βοήθειας και περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 09.05.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ.
04-05-2016
Προμήθεια οστεοθηκών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ»
προϋπολογισμού 5.904,00 €
 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Οστεοθηκών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.904,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
13-04-2016
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13-04-2016
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
12-04-2016
Διευκρίνιση για την αριθ. 31/2016 Μελέτη της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Διευκρίνιση για την αριθ. 31/2016 Μελέτη της προμήθειας
«Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
 
Σχετ.: Η αριθ. 24/2016 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού που θα διενεργηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016
05-04-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου έτους 2016»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.493,75 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
04-04-2016
Προμήθεια «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.992,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
11-03-2016
Προμήθεια «Επίπλων & λοιπών ειδών».
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 90/2016 (ΑΔΑ: 79ΘΘΩ1Ο-Κ39) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Επίπλων & λοιπών ειδών». 
11-03-2016
Είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β της μελέτης: "Προμήθεια ειδών εστίασης και τροφίμων έτους 2016"
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.68/2016 (ΑΔΑ: 6ΑΙΦΩ1Ο-ΠΗΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί επαναληπτικό δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου των Ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ της προμήθειας «Ειδών εστίασης και τροφίμων για το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Υγείας και Παιδείας έτους 2016».
10-03-2016
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) επιδαπέδιου ψύκτη νερού δικτύου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  «προμήθειας  και εγκατάστασης ενός (1) επιδαπέδιου  ψύκτη νερού δικτύου» για τις ανάγκες του κτιρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.199,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23% .
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 11-03-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ.
04-03-2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ».
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας  Φακέλων  αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος, με εκτύπωση εθνοσήμου και δ/νση, προϋπολογισμού 14.955,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) σύμφωνα  με την  22/2016 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος Προμηθειών.
Βρέθηκαν 271 εγγραφές, εμφανίζονται από 81 έως 100.Πρώτη 12345678 Τελευταία

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς