Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
08-07-2016
Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2016, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Θέμα: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2016, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 
Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2016, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Τμήμα των σχολικών επιτροπών  του Δήμου ( Αγ, Γεωργίου 4 Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την Παρασκευή 29/07/2016 και ώρα 14:00π.μ Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  υπ’ αριθ. 39Β/2016 μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η προσφορά τους είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές  αυτής.  
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν:
1.       Επαγγελματική άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης σε ισχύ.
2.       Πίνακα παροχής υπηρεσιών-συντηρήσεων-εγκαταστάσεων ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία την τελευταία πενταετία σε
-εγκατάσταση θέρμανσης (πετρελαίου και αερίου)
-συντήρηση θέρμανσης (πετρελαίου και αερίου)
και ότι έχει εκτελέσει εργασίες συνολικού ποσού μεγαλύτερου των 5.650€ με ΦΠΑ.
3.       Φορολογική Ενημερότητα
4.       Ασφαλιστική Ενημερότητα
5.       Οικονομική Προσφορά (Η έκπτωση να μην αφορά στα ανταλλακτικά αλλά μόνο στην συντήρηση σύμφωνα με την μελέτη)
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                            ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
28-06-2016
Συντήρηση – Επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συντήρηση – Επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΗ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση – Επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Τμήμα των σχολικών επιτροπών  του Δήμου ( Αγ, Γεωργίου 4, Πανόραμα, ΤΚ 55236), μέχρι την Δευτέρα 04/7/2016 και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους και θα περιλαμβάνουν
  1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα (εγκατάσταση ή κατασκευή ή συντήρηση ή τεχνική υποστήριξη συστημάτων πυροπροστασίας – πλήν συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι
·         διαθέτει τα κατά το νόμο κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό
·         αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  υπ’ αριθ. 27/2016 μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 47/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
·         όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου, θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία
·         διαθέτει ή συνεργάζεται με Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με
τα πλήρη στοιχεία του
 
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ότι αποδέχεται να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για την καλή λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, που θα ζητούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση ή την ανανέωση των πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
  1. Φορολογική-Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Αναλυτική οικονομική προσφορά, όπου θα περιγράφεται ο προϋπολογισμός της προσφοράς όπως
·         στην ομάδα Α, η τιμή προσφοράς ανά άρθρο, με ποσοστό ή αριθμητικά
·         στην ομάδα Β (κατ’ αποκοπή), τιμή προσφοράς με έκπτωση μόνο με ενιαίο ποσοστό που θα ισχύει αντίστοιχα και στις τιμές του τιμολογίου των άρθρων της ομάδας Β
·         σύνολο προσφερόμενης δαπάνης
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  υπ’ αριθ. 27/2016 μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 47/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η προσφορά τους είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές  αυτής.  
                                                                                                     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
15-06-2016
"Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας" ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας» 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.952,50€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24%
08-06-2016
«Διετής συντήρηση σιντριβανιών της Δ.Ε Πυλαίας»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  εργασίας «Διετής συντήρηση σιντριβανιών της  Δ.Ε Πυλαίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 
13-05-2016
Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ. 41/2016 μελέτης ποσού  20.164,62 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Τρίτη  24/05/2016.  Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236. 
12-05-2016
Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.42/2016 μελέτης ποσού  20.003,49 ευρώ με το ΦΠΑ. 
12-05-2016
Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.40/2016 μελέτης ποσού  24.997,29 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα  Δευτέρα 23/05/2016.  Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
10-05-2016
Υπηρεσία Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, για την παροχή υπηρεσίας Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
10-05-2016
Υπηρεσία Φιλοξενίας AMEA σε κατασκήνωση
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, για την παροχή υπηρεσίας Φιλοξενίας AMEA σε κατασκήνωση, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  18.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
05-05-2016
Διετή συντήρηση –επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  εργασίας «Διετή συντήρηση –επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
05-05-2016
Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  εργασίας «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
04-05-2016
Επισκευή Κάδων απορριμμάτων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επισκευή Κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 22.601,25 €  με το ΦΠΑ 23%.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 09.05.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
15-04-2016
« Συντήρηση μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 2016»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  Εργασία  για τη Συντήρηση μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.211,41 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
15-04-2016
Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης λόγω έλλειψης προσωπικού και κατασταλτικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης λόγω έλλειψης προσωπικού και κατασταλτικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
15-04-2016
Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης λόγω έλλειψης προσωπικού και κατασταλτικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης λόγω έλλειψης προσωπικού και κατασταλτικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
13-04-2016
Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13-04-2016
Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
04-04-2016
Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ (€), η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ. 37/2016 Μελέτης ποσού 25.067,40 ευρώ με τον ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Τετάρτη, 13/4/2016. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55236.
01-04-2016
Μετρήσεις ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και άλλες εκπομπές εντός των ορίων του
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  εργασίας «Μετρήσεις ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και άλλες εκπομπές εντός των ορίων του» ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 07.04.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
01-04-2016
Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.38/2016 μελέτης ποσού  23.971,47 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Δευτέρα,  11/04/2016
Βρέθηκαν 297 εγγραφές, εμφανίζονται από 81 έως 100.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς