Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
29-02-2016
Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης
Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης». Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους στο γραφείο των σχολικών επιτροπών  του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 4 Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την Τετάρτη 02/03/2016 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή .
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  από 20/1/2016 μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η προσφορά τους είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές  αυτής.  
  2.  Βεβαιώσεις ή/και πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό (Microsoft, CompTia) ότι ειδικεύεται  στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων με εξειδίκευση σε αυτό .
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εμπειρία σε έργο αντίστοιχου μεγέθους και απαιτήσεων και είναι σε θέση να παρέχει άμεσα σχετικά μηχανήματα αντικατάστασης (υπολογιστές και εκτυπωτές) με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επίσης να αναγράφεται ότι διαθέτει σχετικό προσωπικό με εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές γνώσεις έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις υποδομές των εσωτερικών σχολικών δικτύων και αντίστοιχο εξοπλισμό ψηφιακής μέτρησης και πιστοποίησης δικτυακών γραμμών.
  4. Οικονομική προσφορά
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                            ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ  ΕΛΕΝΗ
29-02-2016
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη». Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους στο γραφείο των σχολικών επιτροπών  του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 4 Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την Τετάρτη 02/3/2016 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή .
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν:
1.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
2.  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης (ISO).
3.  Φορολογική-Ασφαλιστική Ενημερότητα.
4. Κατάλογο µε το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) εξειδικευμένους τεχνικούς στην πόλη της Θεσσαλονίκης (2 τεχνικούς για κάθε δημοτική ενότητα για την άμεση εξυπηρέτηση των σχολείων).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 28/1/2016 μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 03/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Οικονομική προσφορά
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                            ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ  ΕΛΕΝΗ
26-02-2016
Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.7/2016 μελέτης ποσού  20.003,49 ευρώ με το ΦΠΑ. 
24-02-2016
Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περίθαλψη - στείρωση αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.2/2016 μελέτης ποσού  24.997,29 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Παρασκευή   04/ 3 /2016.  
24-02-2016
Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Αρ. Διακήρυξης :  8/2016) 
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.5/2016 μελέτης ποσού  23.971,47 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Tρίτη  08/03/2016.
22-02-2016
Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Διακήρυξης :   4/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.3/2016 μελέτης ποσού  28.125,18 ευρώ με το ΦΠΑ. 

 
22-02-2016
Περισυλλογή - Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης:  6/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ (€), η οποία θα προκύψει από το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ. 4/2016 Μελέτης ποσού 25.067,40 ευρώ με τον ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Τετάρτη, 2/3/2016. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55236.
16-02-2016
Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.899,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Στην εργασία περιλαμβάνονται η παραλαβή των εγκαταλελειμμένων πτωμάτων, η μεταφορά τους με  κατάλληλο όχημα σε ειδικούς χώρους όπου και θα αποτεφρώνονται όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 93/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης. 
16-02-2016
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
15-02-2016
Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
05-02-2016
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
20-01-2016
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εντομοκτονία, μυοκτονία, απολύμανση και απώθηση φιδιών στα δημοτικά σχολεία - νηπιαγωγεία».
20-01-2016
Ετήσια εντομοκτονία- μυοκτονία- απώθηση φιδιών και απολύμανση των σχολικών μονάδων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ετήσια εντομοκτονία- μυοκτονία- απώθηση φιδιών και απολύμανση των  σχολικών μονάδων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
11-01-2016
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2015
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
18-12-2015
Σύνταξη εκτιμητικής έκθεσης για την αξία της μεταβιβαζόμενης έκτασης των 1.102 τ.μ. δημοτικού ακινήτου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (όμορο του Τουριστικού Λιμένα Πυλαίας) στο Ελληνικό Δημόσιο
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  εργασίας «Σύνταξη εκτιμητικής έκθεσης  για την αξία της μεταβιβαζόμενης έκτασης των 1.102 τ.μ. δημοτικού ακινήτου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (όμορο του Τουριστικού Λιμένα Πυλαίας) στο Ελληνικό Δημόσιο» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.230,00 € με το ΦΠΑ 23%. 
16-12-2015
Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών
       Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  απευθείας ανάθεση της εργασίας για τη «Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500,00€ με ΦΠΑ 23%.
Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 21-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
11-12-2015
Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
Προϋπολογισμός της εργασίας:
O συνολικός 2.066.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α 23%) προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έργου, αναλύεται σε:
- Δαπάνη                                          :  1.680.000,00€
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    :      386.400,00€
08-12-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Διετής συντήρηση-επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
08-12-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Διετής Συντήρηση και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων ΚΑΠΗ του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
08-12-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντικατάσταση και Επέκταση Ηλεκτρολογικών πινάκων στο ΚΑΠΗ Πυλαίας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
Βρέθηκαν 286 εγγραφές, εμφανίζονται από 101 έως 120.Πρώτη 23456789 Τελευταία

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς