Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Μελετών
09-03-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο συνέχειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο συνέχειας της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ
 
Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1 (Διεύθυνση Δόμησης & Π.Ε. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302641
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Καραθάνου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.karathanou@pilea-hortiatis.gr
Αντικείμενο Σύμβασης
Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι : “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ” - CPV: 7141000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
 
Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθμ. 27/27.01.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑΜ ΩΜΨΗΩ1Ο-4Μ0) περί της άρσης αναστολής του διαγωνισμού :
 
Ανακοινώνεται ότι ......
17-01-2021
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
1.       Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ», αρ. μελ. 34/2020, προϋπολογισμού 11.735,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
 
2.       Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.         Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η  Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00  π.μ.             (ώρα    λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου             Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4.         Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη
   προσφορά  με βάση την τιμή.
 
       Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική  σελίδα     του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr 
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γεώργιος Σιρκελής τηλ.: 2313 302741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
6.         Κωδικός CPV: 71335000-5 Τεχνικές μελέτες
7.         Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

         Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται             στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα     απαιτείται να    είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες     μελετών :  

1. στην κατηγορια μελετης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, πτυχία τάξης Α και άνω
2. στην κατηγορια μελετης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχία τάξης Α και άνω
3. στην κατηγορια μελετης (8) Στατικές μελέτες, πτυχία τάξης Β και άνω
04-01-2021
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 31.576,78 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ


1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου», αρ. μελ. 53/2020, προϋπολογισμού 31.576,78 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ.1 άρθρου 132 του Ν. 4412/2016): 11.160,00€....
09-12-2020
Περιληπτική Διακήρυξη μελέτης "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87», αρ. μελ. 22/2020, προϋπολογισμού 68.819,56 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302742, 2313 302700
Fax : 2310 334191
e-mail : k.manika@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pileahortiatis.
gr
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Αικατερίνη Μανίκα τηλ.: 2313 302731, FAX επικοινωνίας: 2310
334191.
6. Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71222100-1
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες
μελετών :
 Κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, πτυχία τάξης Β και άνω
09-12-2020
Περιληπτική Διακήρυξη μελέτης "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87», αρ. μελ. 21/2020, προϋπολογισμού
70.596,67 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302742, 2313 302700
Fax : 2310 334191
e-mail : k.manika@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pileahortiatis.
gr
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Αικατερίνη Μανίκα τηλ.: 2313 302731, FAX επικοινωνίας: 2310
334191.
6. Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71222100-1
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες
μελετών :
 Κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, πτυχία τάξης Β και άνω
18-11-2020
Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου», συνολικού προϋπολογισμού 31.576,78 Ευρώ.
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με «Γεωτεχνική μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου»....
06-11-2020
Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας και Πανοράματος σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87», συνολικού προϋπολογισμού 68.819,56 Ευρώ.
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας και Πανοράματος σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87»....
06-11-2020
Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87», συνολικού προϋπολογισμού 70.596,67 Ευρώ
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87»....
27-05-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» 572.342.13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1 (Διεύθυνση Δόμησης & Π.Ε. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302641
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Καραθάνου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.karathanou@pilea-hortiatis.gr
Τμήμα II: Αντικείμενο Σύμβασης
II.1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι : “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ” - CPV: 7141000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή:
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι:
1. η Τοπογραφική μελέτη (Σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων),
2. η Πολεοδομική μελέτη και
3. η Πράξη Εφαρμογής
στην επέκταση της Πολεοδομικής Ενότητας (Π.Ε.) 15 της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. (ΥΑ 19663/2017, (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/9-6-2017).
Το σύνολο της περιοχής που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης είναι 650 στρέμματα.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.........

20-05-2020
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302729 -723
Telefax: +30 2310334191
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Πολυβάκα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.polyvaka@pilea-hortiatis.gr
Τμήμα II: Αντικείμενο Σύμβασης
II.1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ» (CPV: 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή:
Μελέτη αποκατάστασης, ανάπλασης και αναβάθμισης χώρου πρώην λατομείου της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, ο οποίος εντάσσεται σε ευρύτερη περιοχή καθετοποιημένης παραγωγής ασβέστου. Ειδικότερα, πρόκειται για μελέτη αποκατάστασης υφιστάμενου διαμορφωμένου εδάφους και στερέωσης δημιουργηθέντων από την εξόρυξη πρανών, ανάδειξης τυχόν υπολειμμάτων λατομικής δραστηριότητας, διευθέτησης υδάτων, κατασκευής οδών ήπιας κυκλοφορίας, κατασκευής χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων αναψυχής και χώρου περιπάτου, φωτισμού και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του συνολικού χώρου παρέμβασης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδιασμού για την αειφόρο διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και του ιστορικού κεφαλαίου της περιοχής και θα συνδυαστούν με την εγκατάσταση νέων συμβατών χρήσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού χαρακτήρα για την ανάδειξη του τόπου ως τόπου ιστορικής μνήμης βιομηχανικής κληρονομιάς.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

07-05-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» 572.342.13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).......
24-02-2020
Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 473.994,11 Ευρώ
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου», προϋπολογισμού 473.994,11 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ....
24-02-2020
Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 473.994,11 Ευρώ
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου», προϋπολογισμού 473.994,11 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ....
08-11-2019
Περίληψη Διακήρυξης, στα πλαίσια ανάθεσης, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ»
Περίληψη Διακήρυξης, στα πλαίσια ανάθεσης, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ»
06-11-2019
Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας Δημοτικών Σχολείων Δήμου & Λοιπών Σχετικών Υποστηρικτικών Μελετών», συνολικού προϋπολογισμού 149.748,19 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ


1. Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016 , για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», αρ. μελ. 28/2019, συνολικού προϋπολογισμού 149.748,19Ευρώ.... 
24-09-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», Προϋπολογισμού 149.748,19€
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό  διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», Προϋπολογισμού 149.748,19 Ευρώ ...
07-08-2019
Περίληψη Διακήρυξης στα πλαίσια ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, επί της οδού Κομνηνών (μεταξύ των οδών Κοραή και Ακριτίδου) της πλέον κεντρικής και σημαντικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό,

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,

για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης

«Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, επί της οδού Κομνηνών (μεταξύ των οδών Κοραή και Ακριτίδου) της πλέον κεντρικής και σημαντικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»,

με αρ. μελέτης 1/2019 και προϋπολογισμό 36.474,23 ευρώ (με Φ.Π.Α.) .........

19-04-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, επί της οδού Κομνηνών (μεταξύ των οδών Κοραή και Ακριτίδου) της πλέον κεντρικής και σημαντικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη» Προϋπολογισμού 36.474,23 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, ....
13-03-2019
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε.11 ΚΑΙ Π.Ε.12 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Π.Ε.1 & Π.Ε.2 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε.11 ΚΑΙ Π.Ε.12
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Π.Ε.1 & Π.Ε.2 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ...
21-01-2019
Προκήρυξη μελέτης «1)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2)ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ , για τη εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος σε δημόσια δάση στην περιοχή Λόφος Ανάληψης του Ο.Τ.Α Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «1)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ 2)ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ , για τη εκτέλεση
δημοσίων δασοτεχνικών έργων Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος σε δημόσια δάση
στην περιοχή Λόφος Ανάληψης του Ο.Τ.Α Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 59.881,60 € (Χωρίς Φ.Π.Α. )
2. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, από την αρμόδια επιτροπή.
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου : www.pilea-hortiatis.gr
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Τρέντσιου Ελένη ,τηλ.: 2313 302724, FAX επικοινωνίας: 2310
334191.
 
Βρέθηκαν 25 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς