Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
16-02-2021
Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου«Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού»με Κωδικό ΟΠΣ 5022252,προϋπολογισμού2.059.014,48Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).Η συνολική αξία των εργασιώνμαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των1.660.495,55 Ευρώγια έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ(CPV: 45259900-6  Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
2.             Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21 τ.κ.: 552 36,  (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
ΚωδικόςNUTS: EL522.
3.             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύληςwww.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμουwww.pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες- Αρμόδιοι υπάλληλοι: Xρ. ΘεοχάρηΑρχιτέκτονας μηχανικός τηλ.:2313.302.728e-mail: c.theochari@pilea-hortiatis.grκαι Β.Τσολιάνου Μηχανολόγος μηχανικός τηλ. 2313.302.735 v.tsolianou@pilea-hortiatis.gr.
4.             Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
5.             Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6.             Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Κωδικός NUTS: EL522
7.             Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Κωδικος CPV:45259900-6  «Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων».
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση και αξιοποίηση κτιρίου που στέγαζε το Διαπολιτισμικό Σχολείο του Δήμου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Σκοπός του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη είναι η διαμόρφωση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας ενός πρότυπου κέντρου εκπαίδευσης παιδιών και παιχνιδιού στο οποίο περιλαμβάνει διευθετήσεις κατάλληλες για την αξιοποίηση και τη φιλοξενία της συλλογής της Μαριάννας και Γιώργου Βιλδιρίδη. Για το σκοπό αυτόν διατίθενται οι χώροι του Διαπολιτισμικού Σχολείου οι οποίοι ανασχεδιάζονται μέσω αποδεκτών λύσεων, μεθόδων και κατασκευών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των1.660.495,55Ευρώ και αναλύεται σε 1.055.844,25 € για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 604.651,30 € για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 398.518,93Ευρώ
16-01-2021
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
  1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021», αρ. μελ. 54/2020, προϋπολογισμού 100.010,09(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 80.653,30 Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  34922100-7).
  2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
  1. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας αφορά στην εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου. Η οριζόντια διαγράμμιση θα αφορά τη συντήρηση των ήδη υφιστάμενων διαγραμμίσεων ή  την  κατασκευή νέων όπου απαιτείται και θα εφαρμοστεί τόσο σε οδούς εντός των οικισμών (κυρίως εγκάρσια διαγράμμιση : διαβάσεις, σύμβολα), όσο και σε δημοτικές οδούς στην εκτός σχεδίου περιοχή που η χρήση τους και ο κυκλοφοριακός τους φόρτος απαιτεί την διαμόρφωση της διαγράμμισης τους
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γιώργος Σιρκελής τηλ.: 2313 312741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
  1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 10-02-2021, ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 17-02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

16-01-2021
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
1. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021», αρ. μελ. 36/2020, προϋπολογισμού 1.500.000 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και
απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.209.677,42 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (CPV:
45233141-9, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 000-1 45110000-1).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302747, 2313 302708
Fax : 2310 334191
e-mail : d.katsapelidis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL 522, (Previously used code GR122)
3. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο στοχεύει και περιορίζεται κυρίως σε :
 παρεμβάσεις συντήρησης υφιστάμενων δημοτικών οδών (ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, επίστρωση
νέων ασφαλτοταπήτων επί υφιστάμενων, ανακατασκευή – επισκευή υποδομών σκυροδέματος σε
πεζοδρόμους, επιστρώσεις δαπέδων σκυροδέματος επί υφισταμένων κλπ)
 διανοίξεις οδών σε τμήματα που εκτιμάται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απόκτησης της γης και
μετακίνησης δικτύων Ο.Κ.Ω. μέχρι την έναρξη κατασκευής ή και κατά τη διάρκεια του έργου.
 μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου όπως τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας,
κλπ.
 κατεδαφίσεις κτισμάτων, περιφράξεων κλπ προς διάνοιξη οδών, σε περιπτώσεις που θα έχει ολοκληρωθεί
η σχετική διαδικασία απαλλοτριώσεων κλπ.
Το έργο αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ (κωδικός διαγωνισμού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93536),
καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι
: χειριστής διαγωνισμού: Σιρκελής Γεώργιος τηλ. 2313302741, email: g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr,
σύνταξη μελέτης Κατσαπελίδης Δημήτριος τηλ.: 2313 302747 mail: d.katsapelidis@pilea-hortiatis.gr.
5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα
Παρασκευή.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 11.2.21, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα
διενεργηθεί στις 18.2.21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
420/21.10.20 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

30-11-2020
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου "Διαγραμμίσεις οδών 2020-21" προϋπολογισμού 80.653,30€ ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την
εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-21» προϋπολογισμού 80.653,30€ ΧΩΡΊΣ
ΦΠΑ, για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
30-11-2020
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου "Διαγραμμίσεις οδών 2020-21" προϋπολογισμού 80.653,30€ ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την
εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-21» προϋπολογισμού 80.653,30€ ΧΩΡΊΣ
ΦΠΑ, για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
03-11-2020
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού» συνολικού προϋπολογισμού 2.108.302,08 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου
«Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων
έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού» προϋπολογισμού
2.108.302,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
21-09-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020-21"
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό  διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020», προϋπολογισμού  1.500.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Το έργο θα εκτελεστεί σε οδούς  στα διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
02-09-2020
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2020», αρ. μελ. 29/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2020», αρ. μελ. 29/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με κωδικό CPV: 45316000-5 (Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης)...
31-08-2020
Πρόθεση δημοπράτησης μελέτης "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ"
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την σύνταξη μελέτης  «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ» προϋπολογισμού 11.735,31 € πλέον ΦΠΑ 24%  για μελέτες  κατηγορίας ΚΑΤ.16 : Μελέτες Τοπογραφίας, ΚΑΤ.6 : Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων, ΚΑΤ.8 : Στατικές Μελέτες .
23-07-2020
Διακήρυξη έργου "Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πανοράματος 2020"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πανοράματος 2020», αρ. μελ. 03/2020, προϋπολογισμού 125.854,37€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 101.495,46  Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233141-9).
2.    Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.    Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας αφορά την συντήρηση των οδών της Δ.Ε Πανοράματος του Δήμου.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γιώργος Σιρκελής τηλ.: 2313 312741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
5.    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 03-09-2020, ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
23-07-2020
Διακήρυξη έργου "Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πυλαίας 2020"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πυλαίας 2020», αρ. μελ. 02/2020, προϋπολογισμού 174.129,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 140.426,97  Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233141-9).
2.    Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.    Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας αφορά την συντήρηση των οδών της Δ.Ε Πυλαίας του Δήμου.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γιώργος Σιρκελής τηλ.: 2313 312741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
5.    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 02-09-2020, ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 09-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
23-07-2020
Διακήρυξη έργου "Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Χορτιάτη 2020"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Χορτιάτη 2020», αρ. μελ. 01/2020, προϋπολογισμού 166.624,37(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 134.374,49 Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233141-9).
2.    Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.    Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας αφορά την συντήρηση των οδών της Δ.Ε Χορτιάτη του Δήμου.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γιώργος Σιρκελής τηλ.: 2313 312741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
5.    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 01-09-2020, ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 08-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
15-07-2020
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2020
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του
έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2020», προϋπολογισμού 300.000,00
Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Το έργο θα εκτελεστεί σε Οδούς, Πλατείες και Πάρκα στα
διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
07-07-2020
«Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.         Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο» αρ. μελ. 11/2020, προϋπολογισμού 575.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 463.709,68 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, (CPV: 45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
2.         Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:      2310-332144, 2313-302700,
Fax:                   2310 334191
e-mail:    g.ioannidis@pilea-hortiatis.gr
(URL):    http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Ιωαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός  τηλ  2310-332144, FAX Επικοινωνίας: 2310334191.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει. 
29-06-2020
Διακήρυξη έργου "Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε Πυλαία"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε Πυλαία» με Κωδικό ΟΠΣ 5027813, αρ. μελ. 06/2019, προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 104.838,50 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, (CPV: 45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια).
2.             Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:      2313302743, 2313302700
Fax:        2310 334191
e-mail:    e.vasiliadou@pilea-hortiatis.gr
(URL):   http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3.             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλειάδου Ελπίδα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. τηλ.: 2313302743, FAX επικοινωνίας: 2310334191.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
4.             Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
5.             Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS: EL522
6.             Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
Κωδικος CPV: 45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια)
Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν:
Οι εργασίες της μελέτης του έργου σχετίζονται με αναβάθμιση των υποδομών των αύλειων χώρων με την ενίσχυση των αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα του αθλητικού δαπέδου των γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, 2ο Γυμνάσιο & ΓΕΛ Πυλαίας και την διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας.
Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 104.838,50 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 25.161,24 Ευρώ. 
29-06-2020
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας», Προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ   5029512,  αρ. μελ. 14/2020, προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).  Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα & απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.), ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,22 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ....
26-06-2020
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2020»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2020» προϋπολογισμού   125.854,37 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
26-06-2020
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2020»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2020» προϋπολογισμού  174.129,45 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
26-06-2020
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2020»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2020» προϋπολογισμού  166.624,37 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
27-05-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης Έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας"
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του,  να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας» συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα και έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Βρέθηκαν 207 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς