Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
07-07-2020
«Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.         Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο» αρ. μελ. 11/2020, προϋπολογισμού 575.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 463.709,68 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, (CPV: 45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
2.         Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:      2310-332144, 2313-302700,
Fax:                   2310 334191
e-mail:    g.ioannidis@pilea-hortiatis.gr
(URL):    http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Ιωαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός  τηλ  2310-332144, FAX Επικοινωνίας: 2310334191.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει. 
29-06-2020
Διακήρυξη έργου "Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε Πυλαία"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε Πυλαία» με Κωδικό ΟΠΣ 5027813, αρ. μελ. 06/2019, προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 104.838,50 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, (CPV: 45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια).
2.             Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:      2313302743, 2313302700
Fax:        2310 334191
e-mail:    e.vasiliadou@pilea-hortiatis.gr
(URL):   http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3.             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλειάδου Ελπίδα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. τηλ.: 2313302743, FAX επικοινωνίας: 2310334191.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
4.             Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
5.             Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS: EL522
6.             Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
Κωδικος CPV: 45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια)
Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν:
Οι εργασίες της μελέτης του έργου σχετίζονται με αναβάθμιση των υποδομών των αύλειων χώρων με την ενίσχυση των αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα του αθλητικού δαπέδου των γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, 2ο Γυμνάσιο & ΓΕΛ Πυλαίας και την διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας.
Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 104.838,50 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 25.161,24 Ευρώ. 
29-06-2020
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας», Προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ   5029512,  αρ. μελ. 14/2020, προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).  Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα & απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.), ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,22 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ....
26-06-2020
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2020»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2020» προϋπολογισμού   125.854,37 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
26-06-2020
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2020»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2020» προϋπολογισμού  174.129,45 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
26-06-2020
Πρόθεση δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2020»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2020» προϋπολογισμού  166.624,37 €  για έργα κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
27-05-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης Έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας"
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του,  να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας» συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα και έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
13-05-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού και βελτίωση προσβασιµότητας ΑµεΑ σε σχολεία Α/βαθµιας και Β/βαθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή ∆.Ε Πυλαίας», προϋπολογισμού 129.999,74 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού και βελτίωση προσβασιµότητας ΑµεΑ σε σχολεία Α/βαθµιας και Β/βαθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή ∆.Ε Πυλαίας», προϋπολογισμού 129.999,74 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Το έργο θα εκτελεστεί στο αθλητικό δάπεδο των γηπέδων καλαθοσφαίρισης του 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας, 2ου Γυμνασίου & ΓΕΛ Πυλαίας και στον αύλειο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας.
12-05-2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ », προϋπολογισμού 64.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ», με αρ. μελέτης 46/2019, προϋπολογισμού 64.700,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 52.177,42 Ευρώ για έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45453000-7)....
05-05-2020
Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Αποκατάστασης Αστικού Εξοπλισμού 2020», συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (147Α΄), για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2020» με αρ. μελέτης 9/2020, προϋπολογισμού 320.000,00 Ευρώ....
04-05-2020
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2019-2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.              Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (147Α΄), για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2019-2020» με αρ. μελέτης 37/2019, προϋπολογισμού 252.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, Απρόβλεπτα και Απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 203.225,81 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
2.              Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Α. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα
Τηλ.: 2313302700, 2310 332144, 2313 302 735, Fax: 2310334191
E-mail: g.ioannidis@pilea-hortiatis.gr v.tsolianou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522.
3.              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr). Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών, Πυλαία). Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Γεώργιος Ιωαννίδης, πολιτικός μηχανικός, τηλ.: 2310 332144, και Βασιλική Τσολιάνου μηχανολόγος μηχανικός,  τηλ.: 2313 302735. Fax επικοινωνίας: 2310 334191.
4.              Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, με τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019.
5.              Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6.              Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σχολικά κτίρια ΔΕ Χορτιάτη  Κωδικός NUTS : EL522.
7.              Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(CPV: 45000000-7).
Το εργο αφορά συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, όπως αυτά αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά προτεραιότητα και εγκρίθηκαν  από την Διοίκηση του Δήμου.
Η συνολική αξία των εργασιών συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. και Απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 202.104,12 Ευρώ. Η πρόβλεψη των απολογιστικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.121,69 Ευρώ. Ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των 48.774,19 Ευρώ.
28-04-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο»Προϋπολογισμού 575,000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο», προϋπολογισμού  575,000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργο κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
08-04-2020
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στο έργο ‘Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στο έργο ‘Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’
06-04-2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ"
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302729 -723
Telefax: +30 2310334191
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Πολυβάκα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.polyvaka@pilea-hortiatis.gr
Τμήμα II: Αντικείμενο Σύμβασης
II.1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ» (CPV: 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή:
Μελέτη αποκατάστασης, ανάπλασης και αναβάθμισης χώρου πρώην λατομείου της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου,
ο οποίος εντάσσεται σε ευρύτερη περιοχή καθετοποιημένης παραγωγής ασβέστου. Ειδικότερα, πρόκειται
για μελέτη αποκατάστασης υφιστάμενου διαμορφωμένου εδάφους και στερέωσης δημιουργηθέντων από
την εξόρυξη πρανών, ανάδειξης τυχόν υπολειμμάτων λατομικής δραστηριότητας, διευθέτησης υδάτων,
κατασκευής οδών ήπιας κυκλοφορίας, κατασκευής χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων
αναψυχής και χώρου περιπάτου, φωτισμού και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία του συνολικού χώρου παρέμβασης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο σχεδιασμού για την αειφόρο διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και του ιστορικού
κεφαλαίου της περιοχής και θα συνδυαστούν με την εγκατάσταση νέων συμβατών χρήσεων πολιτιστικού
και εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού χαρακτήρα για την ανάδειξη του τόπου ως τόπου ιστορικής μνήμης
βιομηχανικής κληρονομιάς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
0000494876
2
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και
δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική Αξία: 382 253.32 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
1. 47.526,31 € για μελέτη κατηγορίας (06) - Αρχιτεκτονική Μελέτη
2. 85.332,45 € για μελέτη κατηγορίας (07) - Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
3. 42.124,37 € για μελέτη κατηγορίας (08) - Στατική Μελέτη
4. 46.297,09 € για μελέτη κατηγορίας (09) - Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
5. 14.250,60 € για μελέτη κατηγορίας (13) - Υδραυλική Μελέτη
6. 6.240,44 € για μελέτη κατηγορίας (16) - Τοπογραφική Μελέτη
7. 9.929,39 € για μελέτη κατηγορίας (20) - Γεωλογική Μελέτη
8. 49.298,49 € για μελέτη κατηγορίας (21) - Γεωτεχνική Μελέτη
9. 16.378,11 € για μελέτη κατηγορίας (25) - Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης
10. 10.962,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
11. 4.054,94 € για Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) μήνες από
την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού
αντικειμένου ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8) μήνες.
02-04-2020
Πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00 €.
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου
«Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 320.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΜ. Το έργο θα
εκτελεστεί σε όλες τις ΔΕ του Δήμου.
06-03-2020
Ανοικτή Διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του εργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2019-2020» αρ. μελ. 30/2019., προϋπολογισμού 416.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Διακηρύσσει  ανοικτή  διαδικασία,  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  (147Α΄),  για  την  ανάθεση  του  έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΧΟΡΤΙΑΤΗ  2019-2020»  με  αρ.  μελέτης  30/2019,
προϋπολογισμού  416.000,00  Ευρώ....
06-03-2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ 2019-2020"
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (147Α΄), για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ 2019-2020» με αρ. μελέτης 29/2019, προϋπολογισμού
473.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε.
& Ο.Ε, Απρόβλεπτα και Απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 381.451,61 Ευρώ για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
2. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Α. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα
Τηλ.: 2313302700, 2313302723-739-736, Fax: 2310334191
E-mail: m.terzidou@pilea-hortiatis.gr, z.panagiotidis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου
(www.pilea-hortiatis.gr). Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών, Πυλαία). Αρμόδιοι υπάλληλοι για
πληροφορίες: Τερζίδου Μυρτώ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τηλ.: 2313 302720, και Παναγιωτίδης
Ζαφείρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, τηλ.: 2313 302736. Fax επικοινωνίας: 2310 334191.
4. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ
4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, με τις
απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σχολικά κτίρια ΔΕ Πυλαίας Κωδικός NUTS : EL522.
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(CPV: 45000000-7).
Το εργο αφορά συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα
οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους
Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, όπως αυτά αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά
προτεραιότητα και εγκρίθηκαν από την Διοίκηση του Δήμου.
8. Η συνολική αξία των εργασιών συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. και Απροβλέπτων ανέρχεται στο
ποσό των 380.741,46 Ευρώ. Η πρόβλεψη των απολογιστικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των
710,15 Ευρώ. Ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των 91.548,39 Ευρώ.
03-02-2020
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Εργασίες συντήρησης διαμερίσματος της οδού Ζαμπελίου», προϋπολογισμού 64.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης διαμερίσματος της οδού Ζαμπελίου»...
11-12-2019
Κατασκευή - Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή - Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2019», αρ. μελ. 26/2019, προϋπολογισμού 149.999,99(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 120.967,73 Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233262-3).
2.    Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.    Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων εντός των διοικητικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με σκοπό την βελτίωση της βατότητας των πεζών, δεδομένης της ύπαρξης εκτεταμένων επιφανειών πεζοδρομίων, τα οποία είτε δεν έχουν υλοποιηθεί, είτε έχουν καταστραφεί, είτε δεν εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες κλπ.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γιώργος Σιρκελής τηλ.: 2313 302741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
5.    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 09-01-2020, ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 15-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
04-12-2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2019-2020 » συνολικού προϋπολογισμού 252.000,00 €.
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2019-2020 » συνολικού προϋπολογισμού 252.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).....              
Βρέθηκαν 194 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς