Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
23-09-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογής και ψηφιακού παιχνιδιού για την προβολή των λατομικών περιοχών του Δήμου με προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και ψηφιακή αποτύπωση αυτού»
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ψηφιακή αποτύπωση της λατομικής ζώνης του δήμου με 3600 πανοραμικές και επίγειες φωτογραφίες, η Φωτογραμμετρική αποτύπωση της λατομικής περιοχής με χρήση drone, η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές για την προβολή των λατομικών περιοχών και η ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού για την προβολή της ιστορίας του επαγγέλματος του λατόμου με προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, σύμφωνα με την αρ. 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου αναλύεται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 112.338,70€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 139.299,99 €).
30-07-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη».
      Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη θα διενεργήσει συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη», με CPV 73220000-0- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.000,00 €, ΦΠΑ: 11.520,00 €).
16-07-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 218.891,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αριθ. 3/2021 με ΑΠ: 20421/16-06-2021 μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας αναλύεται στην αρ. 3/2021 σχετική μελέτη.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της υπηρεσίας δεν γίνονται αποδεκτές.
04-06-2021
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκειμένου ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Υποέργο 3 της πράξης με MIS 5022252, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», η οποία θα λάβει υπόψη ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι : 77.695,20€ + Φ.Π.Α.: 18.646,85 € = 96.342,05 €. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση του συνόλου των υποέργων 1 και 2 της Πράξης και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από εικοσιτρείς ( 23 ) μήνες σύμφωνα με την Διακήρυξη του υποέργου 1 και 2 της πράξης. Η σύμβαση αφορά το Υποέργο Νο 3 της Πράξης : « Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Κ Α Ι Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Π Υ Λ Α Ι Α Σ - Χ Ο Ρ Τ Ι Α Τ Η » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 7508/2536/Α3-19/11/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ZX465XI8-Y64), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό M I S 5 0 2 2 2 5 2 . Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510088) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011
i, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν προσφορά, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, για το σύνολο του αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 22-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται επτά (7) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 29-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, έως 14:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Κυρίου του έργου.

19-05-2021
Πρόθεση δημοπράτησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου "Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη" Υποέργο 3 της πράξης με MIS 5022252» και συνολικό Προϋπολογισμό 96.342,05€.
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ.10 του άρθρου 108 του Ν.4782/2021, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου "Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη" Υποέργο 3 της πράξης με MIS 5022252» και συνολικό Προϋπολογισμό  96.342,05€. 

Η υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου θα έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του έργου, με εξειδίκευση και εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο οποίος θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δήμου στις διαδικασίες επίβλεψης/παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος της υλοποίησης, και την άμεση απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης "Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη" στοχεύουν στο να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δήμου,  θα συμβάλουν στην ταχεία υλοποίηση του σημαντικού έργου που στόχο έχει την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της πόλης.

Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510088) βάσει της ένταξης της  Πράξης :«Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη » με Κωδικό ΟΠΣ 5022252  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
10-05-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 218.891,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αριθ. 1/2021 με ΑΠ:6557 /25-02-2021 μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας αναλύεται στην αρ. 1/2021 σχετική μελέτη.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της υπηρεσίας δεν γίνονται αποδεκτές.
28-04-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023»
Συνολική εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της υπηρεσίας: 545.600,00€ (Ομάδα Α: 372.000,00€ και Ομάδα Β: 173.600,00€)
Καθαρή εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της υπηρεσίας: 440.000,00€ (Ομάδα Α: 300.000,00€ και Ομάδα Β: 140.000,00€)
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29/04/2021.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/04/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/05/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 02/06/2021 και  και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
27-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Συλλογή, μεταφορά και εκποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
23-03-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2021».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, 1ος όροφος) στις 7 του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ
08-03-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη»
Αριθ. Διακήρυξης:  6/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 106555
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08.03.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.04.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
09-02-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων»
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  105578
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/02/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών26/02/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών04/03/2021 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
01-02-2021
Περιληπτική διακήρυξη για την εκποίηση εξήντα (60) περίπου χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) για χρονικό διάστημα 2 ετών
26-01-2021
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:για την εκποίηση άχρηστων, ακατάλληλων για χρήση κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένοι κάδοι, κουρευτικά –χορτοκοπτικά μηχανήματα, κ.λ.π.), του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.
09-12-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εργασία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2020-2022»
Αριθ. Διακήρυξης:  28/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 103137
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10.12.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11.01.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
04-11-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2020-2021»
Καθαρή αξία 19.000,00€ (12.000,00€ για την εργασία συντήρησης και 7.000,00€ για τυχόν ανταλλακτικά) συν ΦΠΑ 24% 4.560,00€, δηλαδή συνολική αξία: 23.560,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: s.koutsis@pilea-hortiatis.gr.
10-07-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023»
Καθαρή αξία 897.450,00€ συν ΦΠΑ (24%) 215.388,00€, δηλαδή συνολική αξία 1.112.838,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10/07/2020.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/07/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/08/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14/08/2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
03-07-2020
Περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε υφιστάμενα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
29-06-2020
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων»
Αναρτήθηκε στις 29/06/2020 στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) η διαβούλευση με τίτλο «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων» και έλαβε μοναδικό κωδικό 20DIAB000011130 για χρονικό διάστημα δέκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
17-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την εργασία για «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη» της με αριθ. πρωτ. 16682/19.05.2020 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
17-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τίτλο: “Το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη-Η θηριωδία των ναζιστικών δυνάμεων ”»
Καθαρή αξία 25.096,77€ συν ΦΠΑ (24% και 6%) 4.583,22€, δηλαδή συνολική αξία: 29.680,00 €.
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Βρέθηκαν 312 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς