Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Προσκλήσεις
30/06/2020
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’)
β) του άρθρου 13 παρ.3 του ν.4194/2013(Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Β΄1221/02.04.2018), όπως ισχύει, καθώς και τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
4.Την Κ.Υ.Α. με αριθ.28602/20-04-2015 (Β΄798/τ.Β’/06-05-2015) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Οικονομικών με θέμα: «την Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»
5. Την υπ’ αριθ. 222/22.06.2019 (AΔΑ: 6ΛΩ2Ω1Ο-9Ρ3) Απόφαση Δ.Σ. του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (θέμα 17ο).
 
 
                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
                                                                       
Όσες-ους υποψήφιες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών στην  Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου (www.pilea-hortiatis.gr), ήτοι από 01-07-2020 έως και 10-07-2020.
 
Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στην Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, εκκινεί την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 14η Μαρτίου 2021, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).
 
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις,  παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), στην οποία δηλώνουν:
 
α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου  αστυνομικής ταυτότητας.
 
β) αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή να προσκομίσουν αντίγραφο της κατατεθειμένης εγγραφής τους με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου ή εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξή της άσκησής τους.
 
γ) ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της πρακτικής άσκησης στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 
Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο ή αντίγραφο της αίτησης εγγραφής 3) σύντομο βιογραφικό σημείωμα 4) αντίγραφα τίτλων σπουδών 5) φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας (αφορά τους επιλεγέντες).
 
 
Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων δύο (2) θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων  στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr) και θα αποσταλούν επίσης και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
 
 
Γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
 
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, από 01-07-2020 έως και 10-07-2020, ως εξής:
  1. με ταχυδρομείο επί αποδείξει, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (ταχυδρομική Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, Τ. Κ. 552 36). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.
  2. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, e-mail: (protokollo@pilea-hortiatis.gr). Η αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη σε μορφή pdf όπως επίσης και τα λοιπά συνημμένα δικαιολογητικά.
  3. με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, γραφείο 7), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
 
Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου ή αντίγραφο αίτησης εγγραφής, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. (Αρμόδιοι για πληροφορίες: κ. Καλλιτσουνάκη Χριστίνα, τηλ.: 2313-301074, κ. Παλιατσιώνης Κωνσταντίνος, τηλ.: 2313-301075).
 
 
Εσωτερική διανομή:
-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
(Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού)
-Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας
 
 
 
 
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

 
                                                    ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
 
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς